Category: Search Engine Optimization (SEO)

Category: Search Engine Optimization (SEO)

วีดีโออนิเมชั่น (Animated Video) เพื่อการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) ดีต่อธุรกิจอย่างไร
June 27, 2019 Online Marketing & SEO Training,Search Engine Optimization (SEO),YouTube Marketing & SEO admin

การตัดต่อวีดีโออนิเมชั่นกับการทำ Digital Marketing การทำวิดีโออนิเมชั่น (animated video) เป็นการนำเอาภาพนิ่งมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนำวีดีโออนิเมชั่นมาใช้สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อสร้างแบรนด์ อธิบายเกี่ยวกับแบรนด์ หรืออธิบายประโยชน์และวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประโยชน์ของการทำวิดีโออนิเมชั่นในเชิงธุรกิจ ในเบื้องต้นแล้ว การทำวีดีโออนิเมชั่นจะทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการแสดงคุณสมบัติและศักยภาพของแบรนด์ การใช้คลิปวิดีโออนิเมชั่น (Animated Video) ในการแสดงวิธีการใช้งาน การแสดงคุณสมบัติ การบอกข้อห้าม ข้อควรระวัง จากการอัพโหลดวิดีโอที่ผ่านๆมา โดยการใช้วิดีโอมาเป็นส่วนประกอบเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจถึงตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์ ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีเหล่านี้ทำให้เห็นภาพว่าการทำวิดีโออนิเมชั่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ในตัวอย่างด้านล่าง ทีมงาน Two Beas Marketing – Digital Marketing ได้จัดทำวีดีโออนิเมชั่นสำหรับแนะนำถึงประโยชน์ของการทำ Google Map Marketing & SEO เพื่อให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการนี้ ตัวอย่างถัดเป็นการทำวีดีโอในรูปแบบอนิเมชั่นสำหรับอธิบายเรื่อง Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อธุรกิจ ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการสามารถเห็นภาพของการทำ
Details